Detail dotazu

Jak se s Novým občanským zákoníkem změnilo promlčení práva na náhradu škody?

Podle Nového občanského zákoníku je promlčecí lhůta na náhradu škody ze dvou let prodloužena na tříletou. Jde samozřejmě o subjektivní promlčecí lhůtu, která běží od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl nebo se o ní dozvědět měl a mohl. Rozhodné okolnosti pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její náhradě. Objektivní promlčecí lhůta je nově desetiletá (podle Občanského zákoníku platného do 31. 12. 2013 byla lhůta tříletá), při úmyslném jednání je objektivní promlčecí lhůta stanovena nově na patnáct let (dříve desetiletá).

Při újmě na zdraví nebo na životě dále uplatňuje jen promlčecí lhůta subjektivní. Novinkou ale je, že toto platí i při újmě na svobodě.

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.