KAPITOL a ESG

Společnost KAPITOL, a.s. (dále jako “KAPITOL” nebo “My” je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) jako finanční poradce povinna ke zveřejnění informací týkajících se udržitelnosti ve vztahu k finančním produktům (ESG).

Oblast udržitelnosti, též známá pod zkratkou ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) v sobě zahrnuje řadu aspektů týkajících udržitelnosti finančních produktů ve vztahu k ochraně životního prostředí, společenské odpovědnosti a odpovědného a etického řízení společností.

Společnost KAPITOL si je vědoma vzrůstající důležitosti ESG a potenciálního přínosu, který mohou udržitelné a společensky odpovědné finanční produkty mít a to jak pro životní prostředí a společnost, tak pro každého jednoho investora.

V souladu s čl. 3 odst. 2 SFDR KAPITOL na svých webových stránkách uvádí následující informace o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního a pojišťovacího poradenství KAPITOLu i jeho vázaných zástupců.

Zohledňování udržitelnosti při poskytování investičního a pojišťovacího poradenství dle čl. 4 odst. 5 SFDR

KAPITOL při poskytování služeb investičního poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a poradenství k produktům investičního životního pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.

Zjišťování preferencí klientů ve vztahu k udržitelnosti

KAPITOL při distribuci IŽP a investičních produktů zařadil jako součást investičního dotazníku otázky zaměřené na zjišťování preferencí klientů ohledně udržitelnosti investic. Složení této sekce odpovídá požadavkům evropské legislativy (Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359) a požadavkům stanovených evropskými regulátory (ESMA, EIOPA).

Poradci vždy klientům srozumitelně vysvětlí, co se rozumí pod pojmy ESG a udržitelné investice. Aplikace KAPITOLu obsahují přehledný a stručný výklad s volitelnou druhou vrstvou detailnějších informací.

Při zjišťování preferencí klientů ohledně udržitelnosti se jedná o následující:

 • obecná preference ve vztahu k udržitelnosti;
 • preference mezi produkty zařazenými pod čl. 8 a 9 SFDR;
 • preference mezi environmentální a sociální oblastí;
 • preference při % zastoupení udržitelných investic v portfoliu produktu;
 • požadavek na zahrnutí státních dluhopisů do základu pro výpočet % zastoupení.

Zohlednění preferencí při výběru produktu

Poradci KAPITOLu dále mají povinnost zohlednit požadavky klienta ve vztahu k
udržitelnosti při výběru produktu. Toto se provádí individuálním posouzením
preferencí klienta oproti informacím o udržitelnosti, které o produktech investičního
pojištění a investičních produktech zveřejňují naši obchodní partneři, pro které
KAPITOL smlouvy sjednává.

Poradci KAPITOLu při zohlednění preferencí klienta a výběru produktu berou v potaz
ukazatele uvedené v tabulce 1 přílohy I Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 2022/1288 a informace zveřejňované dle příloh č. II a III téhož nařízení.

Metodologie výběru spočívá vždy v porovnání požadavků klienta v pořadí těchto
úrovní, kdy se požadavky porovnají s obecnými informacemi na webech obchodních
partnerů, v dokumentaci produktu (např. factsheety, statuty) a v dokumentech
zveřejňovaných dle Nařízení č. 2022/1288

 1. Obecná preference ve vztahu k udržitelnosti

  • pokud NE, vybírá se z produktů zařazených v čl. 6 SFDR
  • pokud ANO, vybírá se z produktů dle čl. 8 a 9 SFDR
  • informace o zařazení produktu do čl. 6, 8 a 9 SFDR jsou dostupné na webech obchodních partnerů
 2. Výběr ze “světle a tmavě zelených” investic dle čl. 8 a 9 SFDR

  • je možné vybrat čl. 8, čl. 9 nebo obojí, v takovém případě se upravuje množina produktů pro výběr
 3. Preference ve vztahu k environmentální a sociální složce a % alokace portfolia produktu

  • preference klientů se porovnávají oproti informacím dle příloh č. II a III,
   které obsahují informace o plnění environmentálních a sociálních cílů a také
   procentní alokaci portfolia do udržitelných investic v každé z relevantních
   oblastí
  • v případě odlišné preference klienta oproti % vyjádření nebo v případě, kdy
   nechá klient na doporučení poradce se vždy případ posuzuje individuálně,
   individuálně se také písemně uvede v záznamu a při doporučení jsou poradci
   k dispozici metodické materiály nebo konzultace z centrály KAPITOLu.

Zpráva o vhodnosti

KAPITOL dále udržitelnost, preferenci klientů a zohlednění při výběru produktu zahrnuje v závěrečné zprávě o vhodnosti v souladu s nařízeními v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/565 a 2017/2359.

Konzistentnost zásad odměňování se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti dle čl. 5 SFDR

Zásady odměňování v KAPITOLu jsou založeny na principech rovnosti a neutrality,
zaměstnanci a finanční poradci jsou odměňováni nezávisle na jejich genderu, rase,
národnosti, občanství, občanských postojích, náboženském přesvědčení a vyznání či věku
tak, aby byla vyloučena jakákoliv diskriminace.

Zásady odměňování jsou popsány ve vnitřních předpisech KAPITOLu, kde jsou definovány
mzdové a provizní třídy a požadavky na kvalifikaci pracovníků a finančních poradců v rámci
jednotlivých třídy, jsou určeny jednotlivé složky odměny a důvody pro její přiznání či
nepřiznání, v současnosti však neobsahují samostatná kritéria, která by vázala odměnu či
některé její složky na snižování rizik udržitelnosti.

V souladu se řízením rizik a hodnotami KAPITOLu je cílem systému odměňování zajistit, aby
motivoval všechny odměňované subjekty k řádnému výkonu práce a zprostředkování
optimálních finančních produktů našim klientům. Naším cílem je zabránit možnému střetu
zájmů a podstupování nadměrného rizika spojeného s poškozením našich klientů, ztrátou
dobré pověsti a poškození korporátní kultury, kterou KAPITOL dlouhodobě buduje.

Poskytování předsmluvních informací týkajících se udržitelnosti dle čl. 6 odst. 2 SFDR

KAPITOL v souladu s čl. 6 odst. 2 SFDR informuje klienty o způsobech, jakými jsou rizika
týkající se udržitelnosti začleňována do poskytovaného pojišťovacího a investičního
poradenství dle písm. a) a také informuje klienty o výsledcích posouzení pravděpodobných
dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančních produktů dle písm. b).

Tyto informace jsou poskytovány vždy v rámci povinných předsmluvních informací
uvedených v záznamu z jednání, který předáváme klientům. Informace o výsledcích
posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost
finančních produktů KAPITOL předává jako součást Sdělení klíčových informací (KID)
formou odkazu na webové stránky obchodních partnerů nebo v listinné podobě.

KAPITOL a ESG mimo povinnosti stanovené SFDR

Nezávisle na povinnostech při distribuční činnosti dle SFDR při své činnosti zohledňujeme
a dodržujeme následující:

 • Přijetí a dodržování našeho vlastního etického kodexu a adopce a dodržováníetického kodexu ČASF, které je KAPITOL členem;
 • Přijetí a dodržování předpisů s ohledem na prevenci korupce a předcházení střetu zájmů;
 • Školení distribuční sítě o ESG a udržitelných finančních produktech;
 • Zavádění a zlepšování elektronických procesů a postupné plnění ambice být “bezpapírovou společností”;
 • Třídění odpadu a sběr elektroodpadu na pracovištích KAPITOLu.

V neposlední řadě je důležitou kontribucí KAPITOLu v oblasti společenské odpovědnosti fakt, že KAPITOL je zakladatelem a klíčovým partnerem charitativní organizace Nadační fond Kryštůfek: https://krystufek.cz/

1. 8. 2022

KAPITOL, a.s.