Informace o udržitelném financování (ESG) v oblasti pojišťovacího poradenství

Společnost KAPITOL, a.s. (dále jako “KAPITOL” nebo “My”), LEI: 315700K327Z024YQ5I39, je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jako “SFDR”) jako finanční poradce povinna ke zveřejnění informací týkajících se udržitelnosti ve vztahu k pojistným produktům s investiční složkou a k nim poskytovaného poradenství.

Oblast udržitelnosti, též známá pod zkratkou ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) v sobě zahrnuje řadu aspektů týkajících udržitelnosti finančních produktů ve vztahu k ochraně životního prostředí, společenské odpovědnosti a odpovědného a etického řízení společností a v současnosti již zahrnuje rozsáhlý soubor norem a regulací nejen v oblasti finančních trhů.

Smyslem nařízení SFDR a na něj navazujících právních předpisů je zlepšit informování koncových zákazníků (klientů) o jejich možnostech investovat udržitelně a současně zaručit, že investice označená jako udržitelná taková skutečně je, tj. splňuje určená hlediska a nedochází tak k lakování nazeleno (greenwashingu). Klient má mít možnost sám rozhodnout, zda chce investovat udržitelně a pokud ano, jaký typ udržitelné investice si vybere.

Nařízení SFDR definuje mimo jiné následující pojmy, které používáme dále:

 1. Faktory udržitelnosti se rozumí environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství;
 2. Udržitelnou investicí je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice do měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;
 3. Rizikem týkajícím se udržitelnosti událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Tato stránka obsahuje informace o:

 • Transparentnosti politik pro začleňování rizik týkajících se poradenství dle čl. 3 odst. 2 SFDR
 • Nezohledňování nepříznivých dopadů poradenství na faktory udržitelnosti dle čl. 4 odst. 5 SFDR a odůvodnění
 • Zásadách odměňování zaměstnanců a poradců KAPITOLu a začleňování rizik udržitelnosti do těchto zásad dle čl. 5 odst. 1 SFDR
 • KAPITOLu jako společensky odpovědné firmě.

1.Transparentnost politik pro začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do poskytnutého poradenství

KAPITOL aktuálně do produktového portfolia nevybírá, neřadí ani nefiltruje pojistné produkty s investiční složkou (produkty rezervotvotného pojištění) na základě ukazatelů, vlastností či rizik týkajících se udržitelnosti ani nemá stanovené jiné politiky týkající se začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého poradenství.

2. Nezohledňování nepříznivých dopadů poradenství na faktory udržitelnosti

KAPITOL v souladu s čl. 4 odst. 5 SFDR prohlašuje, že v současné době nezohledňuje jako finanční poradce ve svém pojišťovacím poradenství žádné nepříznivé dopady investičního rozhodnutí na faktory udržitelnosti. 

Důvody pro toto prohlášení jsou následující:

KAPITOL nabízí svým klientům široké portfolio produktů včetně udržitelných produktů řazených pod čl. 8 i 9 SFDR. Z vyhodnocení zákaznické základny a  požadavků, potřeb a cílů našich klientů je zřejmé, že oblast udržitelných investic se teprve začíná na trhu v ČR prosazovat a v distribuci KAPITOLu je stále nízký zájem klientů o udržitelnost produktů (v detailu vysvětleno v závěru odůvodnění). KAPITOL tak cítí poptávku a povinnost nabízet svým klientům co nejširší a nejpestřejší portfolio, tedy všechny produkty, k jejichž distribuci je oprávněn, a to včetně udržitelných, i těch, které jejich tvůrci neoznačují jako udržitelné. 

Dalším důvodem pro tento postup je skutečnost, že při krátkém časovém odstupu od zahájení distribuce udržitelných produktů, legislativních změnách a změnách jejich zařazení, nemá KAPITOL dostatek jasných dat a nemůže odpovědně určit a identifikovat hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

KAPITOL výsledky investičních rozhodnutí svých klientů v oblasti udržitelnosti bude nadále sledovat a na základě zpětné vazby a po řádném vyhodnocení chce průběžně zohledňování v souladu s požadavky SFDR a navazujících právních předpisů zahájit. Pro tyto účely KAPITOL bude tuto informaci v pravidelných, nejméně ročních intervalech aktualizovat. 

Poslední revize – 1. 9. 2023

Při revizi a aktualizaci nastavení týkajícího se udržitelných investic v předpisové základně a obchodních aplikacích KAPITOLu v srpnu 2023 (tedy po roce od 2. 8. 2022 – data nabytí účinnosti Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1253 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1257) vyplynulo, že výslovný zájem klientů o udržitelné investice (sběr preferencí týkající se udržitelnosti na první úrovni ANO/NE) činí 1,6 % ze všech vyhotovených záznamů z jednání pro pojistné produkty s investiční složkou a investiční produkty. Nutno však podotknout, že nízký výslovný zájem klientů o udržitelné produkty samozřejmě nemusí nutně znamenat jejich nesjednání. Z tohoto důvodu nadále zachováváme stanovisko nezohledňovat nepříznivé dopady pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti.

3. Zásady odměňování zaměstnanců a poradců KAPITOLu a začleňování rizik udržitelnosti do těchto zásad dle čl. 5 odst. 1 SFDR 

Zásady odměňování jsou popsány ve vnitřních předpisech KAPITOLu, kde jsou definovány mzdové a provizní třídy a požadavky na kvalifikaci pracovníků a finančních poradců v rámci jednotlivých třídy, jsou zde určeny jednotlivé složky odměny a důvody pro její přiznání či nepřiznání, v současnosti však neobsahují samostatná kritéria, která by vázala odměnu či některé její složky na snižování rizik udržitelnosti či na distribuci udržitelných produktů.

V souladu se řízením rizik a hodnotami KAPITOLu je cílem systému odměňování zajistit, aby motivoval všechny odměňované subjekty k řádnému výkonu práce a zprostředkování optimálních finančních produktů našim klientům. 

Naším cílem je zabránit možnému střetu zájmů a podstupování nadměrného rizika spojeného s poškozením našich klientů, ztrátou dobré pověsti a poškození korporátní kultury, kterou KAPITOL dlouhodobě buduje.

4. KAPITOL jako společensky odpovědná firma

Nezávisle na povinnostech při distribuční činnosti dle SFDR týkajících se udržitelnosti zohledňujeme a dodržujeme následující:

 • Přijetí a dodržování našeho vlastního etického kodexu a dodržování etického kodexu ČASF, které je KAPITOL členem;
 • Přijetí a dodržování předpisů s ohledem na prevenci korupce a předcházení střetu zájmů;
 • Zavádění a zlepšování elektronických procesů a postupné plnění ambice být “bezpapírovou společností”;
 • Třídění odpadu a sběr elektroodpadu na pracovištích KAPITOLu.

V neposlední řadě je důležitou kontribucí KAPITOLu v oblasti společenské odpovědnosti fakt, že KAPITOL je zakladatelem a klíčovým partnerem charitativní organizace Nadační fond Kryštůfek: https://krystufek.cz/

 1. 12. 2023

KAPITOL, a.s.

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2024 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena