KAPITOL a ESG

Informace o udržitelném financování (ESG) v oblasti pojišťovacího a investičního poradenství

Společnost KAPITOL, a.s. (dále jako “KAPITOL” nebo “My”), LEI: 315700K327Z024YQ5I39, je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jako “SFDR”) jako finanční poradce v postavení jako: 

 • zprostředkovatel pojištění, který poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou dle čl. 2 odst. 11 písm. a) SFDR, a
 •  investiční podnik, který poskytuje investiční poradenství dle čl. 2 odst. 11 písm. d) SFDR;

povinna ke zveřejnění informací týkajících se udržitelnosti ve vztahu k pojišťovacím a investičním produktům a k nim poskytovaného poradenství.

Oblast udržitelnosti, též známá pod zkratkou ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) v sobě zahrnuje řadu aspektů týkajících udržitelnosti finančních produktů ve vztahu k ochraně životního prostředí, společenské odpovědnosti a odpovědného a etického řízení společností a v současnosti již zahrnuje rozsáhlý soubor norem a regulací nejen v oblasti finančních trhů.

Smyslem nařízení SFDR a na něj navazujících právních předpisů je zlepšit informování koncových zákazníků (klientů) o jejich možnostech investovat udržitelně a současně zaručit, že investice označená jako udržitelná taková skutečně je, tj. splňuje určená hlediska a nedochází tak k lakování nazeleno (greenwashingu). Klient má mít možnost sám rozhodnout, zda chce investovat udržitelně a pokud ano, jaký typ ESG investice si vybere.

Nařízení SFDR definuje mimo jiné následující pojmy, které používáme dále:

 1. Faktory udržitelnosti se rozumí environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství;
 2. Udržitelnou investice je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice do měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;
 3. Rizikem týkajícím se udržitelnosti událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Tato stránka obsahuje informace o:

 1. Transparentnosti politik pro začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního nebo pojišťovacího poradenství dle čl. 3 odst. 2 SFDR
 2. Nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti dle čl. 4 odst. 5 SFDR a odůvodnění
 3. Nezohledňování nepříznivých dopadů investičního poradenství na faktory udržitelnosti dle čl. 4 odst. 5 SFDR a odůvodnění
 4. Zásadách odměňování zaměstnanců a poradců KAPITOLu a začleňování rizik udržitelnosti do těchto zásad dle čl. 5 odst. 1 SFDR
 5. Poskytování předsmluvních informací týkajících se udržitelnosti našim klientům v souladu s čl. 6 odst. 2 SFDR
 6. KAPITOLu jako společensky odpovědné firmě.

A. Transparentnost politik pro začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního nebo pojišťovacího poradenství

KAPITOL v tomto dokumentu zveřejňuje v souladu s čl. 3 odst. 2 SFDR své politiky začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého investičního a pojišťovacího poradenství.

KAPITOL v oblasti začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního nebo pojišťovacího poradenství při poskytování pojišťovacího a investičního poradenství zjišťuje a při výběru produktu zohledňuje případné preference klienta týkající se udržitelnosti v souladu s právními předpisy.

Dále v produktovém řízení a při práci s cílovými trhy využívá  informace o udržitelnosti investičních a IŽP produktů pro vytváření interních přehledů pro využití centrály i distribuční sítě za účelem lepší orientace, usnadnění práce při distribuci a při kontrole distribuce.

Kromě těchto postupů KAPITOL aktuálně do produktového portfolia nevybírá, neřadí ani nefiltruje investiční a IŽP produkty na základě ukazatelů či vlastností týkajících se jejich udržitelnosti ani nezačleňuje jiné politiky týkající se udržitelnosti. Důvody pro toto rozhodnutí jsou tytéž, jako uvedené v odůvodnění prohlášení o nezohledňování nepříznivých dopadů v následující části B.

B. Nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti. Nezohledňování nepříznivých dopadů investičního poradenství na faktory udržitelnosti

Prohlášení o nezohledňování a odůvodnění jsou totožná pro pojišťovací a investiční poradenství.

KAPITOL v souladu s čl. 4 odst. 5 SFDR prohlašuje, že v současné době nezohledňuje jako finanční poradce ve svém investičním nebo pojišťovacím poradenství žádné nepříznivé dopady investičního rozhodnutí na faktory udržitelnosti. 

Důvody pro toto prohlášení jsou následující:

KAPITOL nabízí svým klientům široké portfolio investičních i pojistných produktů včetně udržitelných investic a mimo jiné i včetně produktů řazených pod čl. 9 SFDR. Z vyhodnocení zákaznické základny  a  požadavků, potřeb a cílů našich klientů je zřejmé, že oblast udržitelných investic se teprve začíná na trhu v ČR prosazovat a v distribuci KAPITOLu je stále nízký zájem klientů o udržitelnost produktů (v detailu vysvětleno v závěru odůvodnění). KAPITOL tak cítí poptávku a povinnost nabízet svým klientům co nejširší a nejpestřejší portfolio, tedy všechny produkty, k jejichž distribuci je oprávněn, a to včetně udržitelných, i těch, které jejich tvůrci neoznačují jako udržitelné. 

Dalším důvodem pro tento postup je skutečnost, že při krátkém časovém odstupu od zahájení distribuce udržitelných produktů, legislativních změnách a změnách jejich zařazení, nemá KAPITOL dostatek jasných dat a nemůže odpovědně určit a identifikovat hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

KAPITOL výsledky investičních rozhodnutí svých klientů v oblasti udržitelnosti bude nadále sledovat a na základě zpětné vazby a po řádném vyhodnocení chce průběžně zohledňování v souladu s požadavky SFDR a navazujících právních předpisů zahájit. Pro tyto účely KAPITOL bude tuto informaci v pravidelných, nejméně ročních intervalech aktualizovat. 

Poslední revize – 1. 9. 2023

Při revizi a aktualizaci nastavení týkajícího se udržitelných investic v předpisové základně a obchodních aplikacích KAPITOLu v srpnu 2023 (tedy po roce od 2. 8. 2022 – data nabytí účinnosti Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1253 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1257) vyplynulo, že výslovný zájem klientů o udržitelné investice (sběr preferencí týkající se udržitelnosti na první úrovni ANO/NE) činí 1,6 % ze všech vyhotovených záznamů z jednání pro IŽP a investiční produkty. Nutno však podotknout, že nízký výslovný zájem klientů o udržitelné produkty samozřejmě nemusí nutně znamenat jejich nesjednání. Z tohoto důvodu nadále zachováváme stanovisko nezohledňovat nepříznivé dopady pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti.

 

C. Zásady odměňování zaměstnanců a poradců KAPITOLu a začleňování rizik udržitelnosti do těchto zásad dle čl. 5 odst. 1 SFDR 

Zásady odměňování v KAPITOLu jsou založeny na principech rovnosti a neutrality, zaměstnanci a finanční poradci jsou odměňováni nezávisle na jejich genderu, rase, národnosti, občanství, občanských postojích, náboženském přesvědčení a vyznání či věku tak, aby byla vyloučena jakákoliv diskriminace.

Zásady odměňování jsou popsány ve vnitřních předpisech KAPITOLu, kde jsou definovány mzdové a provizní třídy a požadavky na kvalifikaci pracovníků a finančních poradců v rámci jednotlivých třídy, jsou zde určeny jednotlivé složky odměny a důvody pro její přiznání či nepřiznání, v současnosti však neobsahují samostatná kritéria, která by vázala odměnu či některé její složky na snižování rizik udržitelnosti či na distribuci udržitelných produktů.

V souladu se řízením rizik a hodnotami KAPITOLu je cílem systému odměňování zajistit, aby motivoval všechny odměňované subjekty k řádnému výkonu práce a zprostředkování optimálních finančních produktů našim klientům. 

Naším cílem je zabránit možnému střetu zájmů a podstupování nadměrného rizika spojeného s poškozením našich klientů, ztrátou dobré pověsti a poškození korporátní kultury, kterou KAPITOL dlouhodobě buduje.

 

D. Poskytování předsmluvních informací týkajících se udržitelnosti dle čl. 6 odst. 2 SFDR

KAPITOL v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o produktu IŽP nebo investic informuje klienty o způsobech, jakými jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do poskytovaného pojišťovacího nebo investičního poradenství a také informuje klienty o výsledcích posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančních produktů.

Tyto informace vyhotovují tvůrci produktů (pojišťovny nebo investiční společnosti) a jsou poskytovány vždy v rámci povinných předsmluvních informací uvedených v záznamu z jednání, který předáváme klientům.

IŽP – předsmluvní informace týkající se udržitelnosti jsou zahrnuty v předsmluvních informacích vytvářených a zveřejňovaných pojišťovnami dle § 83 zákona o distribuci pojištění a zajištění: https://www.kapitol.cz/povinne-zverejnovane-informace-zivotni-pojisteni/

Investice – předsmluvní informace týkající se udržitelnosti jsou zahrnuty ve statutech (prospektech) investičních fondů, které vytváří a zveřejňují investiční společnosti na svých webových stránkách: https://www.kapitol.cz/povinne-zverejnovane-informace-investice/

E. KAPITOL jako společensky odpovědná firma

Nezávisle na povinnostech při distribuční činnosti dle SFDR týkajících se udržitelnosti zohledňujeme a dodržujeme následující:

 • Přijetí a dodržování našeho vlastního etického kodexu a dodržování etického kodexu ČASF, které je KAPITOL členem;
 • Přijetí a dodržování předpisů s ohledem na prevenci korupce a předcházení střetu zájmů;
 • Zavádění a zlepšování elektronických procesů a postupné plnění ambice být “bezpapírovou společností”;
 • Třídění odpadu a sběr elektroodpadu na pracovištích KAPITOLu.

V neposlední řadě je důležitou kontribucí KAPITOLu v oblasti společenské odpovědnosti fakt, že KAPITOL je zakladatelem a klíčovým partnerem charitativní organizace Nadační fond Kryštůfek: https://krystufek.cz/

 1. 9. 2023

KAPITOL, a.s.