Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) v KAPITOLu

Cílem KAPITOLu je při výkonu své činnosti zajistit transparentní a etické prostředí, a proto má zájem na odhalování jakéhokoliv protiprávního či neetického jednání spočívajícího v porušování právních i vnitřních předpisů ze strany jeho zaměstnanců, poradců či KAPITOLu samotného. KAPITOL přijal a dodržuje svůj Etický kodex.

KAPITOL v souladu se zákonem č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedl vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání. Tento systém umožňuje oznamovateli ohlásit KAPITOLu porušení právních předpisů či to, že k takovému porušení může dojít a zaručuje mu bezpečnost a řádné přezkoumání podaného oznámení, aniž by se oznamovatel musel obávat postihu za své oznámení, tzv. odvetného opatření.

KAPITOL v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona o ochraně oznamovatelů uvádí, že přijímá oznámení i od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámení tak mohou učinit všechny osoby vykonávající pro KAPITOL tyto činnosti dle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Každému oznamovateli náleží ochrana před odvetnými opatřeními.

KAPITOL u každého oznámení v souladu se zákonem zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele a to vůči všem osobám v KAPITOLu. S oznámeními a totožností oznamovatele se mohou seznámit pouze níže uvedené příslušné osoby, které jsou dle zákona vázány mlčenlivostí.

Možnosti podání oznámení

Oznámení o možném protiprávním jednání je možné KAPITOLu podat těmito způsoby:

  1. Písemně prostřednictvím zabezpečené webové aplikace Whistlelink zde: https://kapitol.whistlelink.com/
  2. Písemně prostřednictvím vyhrazené e-mailové adresy: whistleblowing@kapitol.cz
  3. Písemně prostřednictvím pošty na adresu KAPITOLu:

KAPITOL, a.s.

Vlněna 526/3

602 00 Brno

Zásilku je nutno označit jako “Whistleblowing – neotevírat” nebo obdobným způsobem.

4.Ústně na telefonních číslech příslušných osob nebo na schůzce s příslušnou osobou, příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Pověřené osoby přijímají žádosti o osobní setkání telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Jiné způsoby oznámení kromě výše uvedených KAPITOL neumožňuje. 

Oznámení by mělo obsahovat tyto náležitosti:

 • totožnost oznamovatele, ledaže si oznamovatel přeje podat oznámení anonymně;
 • identifikaci osoby, které se podezření týká, pokud jej lze spojit s konkrétní osobou;
 • vylíčení podstatných skutečností, kterých se oznámení týká;
 • případné přiložení dokumentů osvědčujících tvrzení oznamovatele nebo
 • povinné informace ve struktuře formuláře pro podávání v aplikaci Whistlelink, jestliže oznamovatel využívá tento způsob.

KAPITOL v souladu s § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona přijímá i anonymní oznámení.

Příslušná osoba po přijetí oznámení poučí informuje o dalších krocích v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Vnitřní oznamovací systém je určen pouze pro oznamování možného protiprávního jednání majícího povahu trestného činu nebo přestupku v souvislosti s činností KAPITOLu, jeho zaměstnanců a poradců. Není určen pro:

 • záležitosti mající charakter stížnosti či reklamace, pro tyto je určen systém řešení stížností dle Reklamačního řádu KAPITOLu: https://www.kapitol.cz/wp-content/uploads/2022/10/reklamacni-rad.pdf,
 • vyřizování osobních záležitostí, pokud při tom nedošlo k trestnému činu či přestupku,
 • záležitosti nesouvisející s činností KAPITOLu, jeho zaměstnanců a poradců.

KAPITOL upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů, za který může ze strany příslušného orgánu hrozit pokuta do výše až 50 000 Kč. Takovému oznámení a oznamovateli dle § 7 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží ochrana.

Příslušné osoby

KAPITOL jako příslušné osoby dle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů určil tyto zaměstnance:

Externí oznamovací systém

Pokud oznamovatel nechce využít vnitřní oznamovací systém KAPITOLu, může využít tzv. externí oznamovací systém, kdy oznámení o možném protiprávním jednání podává příslušnému orgánu veřejné moci.

Oznámení v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT)

Externím oznamovacím kanálem pro oznámení možného protiprávního jednání v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  (obecně známé pod zkratkami “AML”, “AML/CFT” nebo “Prevence praní špinavých peněz”) je Finanční analytický úřad: https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení v ostatních oblastech

Externím oznamovacím kanálem pro oznámení možného protiprávního jednání ve všech oblastech dle § 2 odst. 1 ZOO vyjma protiprávního jednání v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) je Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2024 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena