Investiční průvodce KAPITOLu

Svět investic se zdá být pro mnohé klienty nepochopitelný, složitý a nebezpečný. Když si zvolíte správného partnera do hry, zjistíte, že investování je příjemnou záležitostí.

Naši poradci se pravidelně školí a rozvíjejí, sledují dění na trhu a dovedou svým klientům pomoci se orientovat ve chvíli růstu i ve chvíli zakolísání trhu.

KAPITOL dbá na to, aby naši poradci a obchodní partneři byli dobrými týmovými spoluhráči, o které se můžete v pozici investora opřít.

Naši partneři na investice

Společnosti, se kterými spolupracujeme, vybíráme velmi obezřetně. Kritériem pro zahájení spolupráce není pouze velikost nebo význam firmy, důraz je kladen také na kvalitu produktů a historii firmy na trhu.

Naše aktivní spolupráce v segmentu investic:

 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
 • Colosseum, a.s.
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • CYRRUS, a.s.
 • INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
 • J&T Banka, a.s.
 • KK Investment Partners, a.s.
 • ATRIS investiční společnost, a.s.
 • UNIQA investiční společnost, a.s.
 • WOOD Retail Investments, a.s.

Široká nabídka těchto společností pokrývá všechny základní investiční nástroje. Můžete si zvolit a kombinovat investování do podílových fondů, nemovitostních fondů nebo dluhopisů. Zkušenější investoři mohou využít i investičních certifikátů.

Stávám se investorem – práva a povinnosti

Aby mohl finanční poradce zprostředkovat ty správné produkty a služby, potřebuje si s klientem předávat pravdivé a ucelené informace.

Poradce s Vámi projde analýzu příjmů a výdajů, která slouží především k vyhodnocení, jakými prostředky k investování disponujete. Navazuje investičním dotazníkem, který je nutné vyplnit pro splnění zákonné povinnosti. Dle výsledku odpovědí v dotazníku poradce získá jasnou představu, jakou míru rizika unesete a jak se v investicích nyní vyznáte. Správně vyplněný investiční dotazník Vám oběma ušetří čas při volbě investičních nástrojů do Vašeho portfolia.

Při vyplňování finanční analýzy a investičního dotazníku odpovídejte podle skutečného stavu a svého nejlepšího přesvědčení. Nebojte se zeptat, pokud si nejste jistí odpovědí nebo nerozumíte přesné formulaci otázky.

U volby investičních produktů a nástrojů pamatujte, že sázka na jednu kartu není ideální volba. U jednorázových i pravidelných investic se s poradcem pobavte o rozložení investice do více nástrojů.

Jakmile se domluvíte na konkrétních produktech, poradce Vám samozřejmě také poví veškeré informace o poplatcích a pobídce KAPITOLu. Na závěr dochází k podpisu smlouvy a odeslání finančních prostředků dle smluvního ujednání.

To pravé investování teprve začíná

Spousta klientů po podpisu investiční smlouvy začne sledovat dění ve světě a zajímá se burzovní zprávy. Brzy uvažují, že podle vývoje na trhu přidají nějaké další investice.

Svého poradce můžete kontaktovat kdykoliv – u změn na svých smlouvách i na základě aktuálního dění ve světě. Je před Vámi dlouhá trať plná výzev a možná i nějaká ta zkouška trpělivosti. Nemusíte mít obavy, nejste na to sami. KAPITOL a naši obchodní partneři stojí po Vašem boku.

Informace o vývoji cen investičních nástrojů

Pravidelně vám zašleme na e-mail newsletter s výběrem těch nejpodstatnějších informací za uplynulé čtvrtletí. Předchozí zprávy najdete i na našem webu.

Obchodní partneři pravidelně informují o dění, jak si jejich manažeři fondů a dalších investičních nástrojů vedli. Vše zveřejňují na svých stránkách:

Při využívání klientského rozhraní u našich obchodních partnerů si mnohé informace o dění na trhu můžete přečíst formou oznámení a zpráv. Navíc tam uvidíte hodnotu Vašich podílových fondů, vývoje Vašich portfolií aj.

Tým investičních specialistů v KAPITOLu

Pokud budete potřebovat rychlou telefonickou konzultaci, jsme Vám k dispozici na centrále, na klientské lince + 420 910 880 022 v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00. K zastižení jsme i na e-mailové adrese: investice@kapitol.cz

Poradíme vám, pokud potřebujete:

 • informace k vývoji hodnoty podílových listů
 • konzultaci k dalším možnostem zhodnocení majetku
 • výklad vstupních i výstupních podmínek konkrétního investičního fondu
 • informace k vývoji cen investičních nástrojů

Jak se stát úspěšným investorem?

Můžete se řídit následujícími radami a zajistit si větší šanci na úspěch:

 1. Delší investiční horizont – ekonomické krize a jiné propady na burzách potřebují čas na své uzdravení, proto volte zejména u dynamického investování delší horizont. Klidně deset i více let.
 2. Nebojte se ptát – investiční nástroj má být vaším pomocníkem proti inflaci, proto se ptejte na cokoliv, co považujete za důležité.
 3. Pozor, hlad má velké oči – každý z nás by chtěl za málo peněz hodně muziky. Proto pozor na „garantované“ nadprůměrné výnosy, může za nimi být schované vysoké riziko. Což souvisí s bodem 2, ověřujte a ptejte se. Pokud vidíte v něčem skvělou příležitost k investici, konzultujte ji se svým poradcem. Vyhnete se tak neuváženému investování do neprověřeného nástroje.
 4. Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří – někdy má trh raketový start, jindy může dostat zásah do týlu. Nepanikařte, pokud uvidíte ve svém portfoliu náhlý propad. Vzpomeňte si na bod 1 a bod 2. Nejste na to sami a investiční horizont se dá případně posunout o pár kroků dále. Nebo i zkrátit – když se trhu daří a stojí to za to.

Ve světě investic se člověk potká také se spoustou zkratek, které nemusí znát. Ty nejčastější Vám představíme:

Zkratka  Význam
OCP Obchodník s cennými papíry – společnost, která se přímo účastní hry na burze
IZ Investiční zprostředkovatel – pro Vás je to KAPITOL, tedy společnost, která zprostředkovává burzovní obchodování mezi Vámi a OCP
VZI Vázaný zástupce Investičního zprostředkovatele – Váš nejbližší kontakt pro obchodování s cennými papíry, Váš poradce z KAPITOLu
ZPKT Zákon o podnikání na kapitálovém trhu – Zákon, kterým se celá tahle show řídí
ID Investiční dotazník – dotazník, který jste vyplnili s poradcem před samotnou investicí
CP Cenný papír – podílový list, dluhopis, akcie… Váš investiční nástroj
ISIN Mezinárodní identifikační kód, složený ze 2 písmen a 10 číslic, identifikátor cenného papíru
YTD Year-to-date – od začátku roku do dnešního data – zkratka, která se pojí s výnosy cenných papírů
DY dividend yield – dividendový výnos
OTC Over-the-counter – uspořádání trhu bez regulace. Vzhledem k tomu, že obchodování na OTC trhu neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, je spojeno s větším rizikem. 

Na OTC trhy KAPITOL v současné době nevstupuje z důvodu bezpečnosti prostředků našich klientů.

ETF Exchange Traded Fund – veřejně obchodovaný fond (indexové akcie), kopírují složení vybraného indexu podle známého složení aktiv v indexu.
KIID Key Investor Information Document – Klíčové informace pro investory – dokument, se kterým byste se měli důkladně seznámit u každé z investic, kterou zvažujete.
SRI Synthetic Risk and Reward Indicator – ukazatel zobrazující proměnlivost hodnoty investičního nástroje v měně nástroje (volatilitu) a tím jeho rizikovost v čase. 

Hodnoty číslic 1-7 ukazují, jak vysoké riziko nástroj nese. Čím vyšší hodnota SRI, tím vyšší rizikovost nástroje.

 

Pojďme si představit i základní poplatky, které uvidíte na smlouvách, v povinně zveřejňovaných informacích nebo ve výpisech:

poplatek název  zkratka popis Platí investor napřímo?*
Vstupní poplatek Kryje úhrady odměn investičních zprostředkovatelů, Obchodníků s cennými papíry a slouží jako brzda neustálého spekulativního přesouvání prostředků ANO
Výstupní poplatek Náleží zpravidla správci fondu, nejčastěji je účtován před uplynutím smluvené doby investování, nebo u krátkodobé investice. Má sloužit jako motivace investora k setrvání po smluvenou dobu, či k prodloužení investičního horizontu – tento poplatek je však v dnešní době už velmi vzácný. ANO
Celková roční nákladovost TER Znázorňuje veškeré režijní náklady fondu podělené o vlastní kapitál fondu. Umožní zlepšit investorovu představu o hospodaření fondu. (Výnos investice již vidíte očištěný o hodnotu TER) NE
Poplatek za správu/manažerský Poplatek za spravování fondu strhávaný pravidelně z majetku fondu.  NE
Alikvótní úrokový výnos AUV částka připisovaná ke jmenovité hodnotě dluhopisu, zajišťuje klientovi vyplacení celého výnosu v následujícím období.  ANO
Výkonnostní odměna Jiná podoba poplatku za správu – dá se považovat za férovější. (poplatek je vyplacen pouze při splnění určitého výsledku fondu) NE

  *Pozn.: poplatky, které platí přímo investor jsou účtovány k zaplacení investorovi – např. je o ně navýšena částka k investování (AUV), nebo se část prostředků zaslaných na investici strhne na poplatek (Vstupní poplatky). Poplatky placené v rámci fondů, neúčtované přímo investorovi jsou vidět pouze na pozadí činnosti fondu, v čistém výnosu investor vidí již reálný výnos fondu – očištěný právě o tyto režijní poplatky. Investor nemusí vynakládat další prostředky na to, aby pokryl poplatky neúčtované přímo jemu.