Poplatky za TV a Rozhlas

13. prosince 2018

Televizní a rozhlasový poplatek musí platit téměř každý. Víte, kdy poplatek musíte platit, ale znáte možnosti, za jaké situace se můžete z plateb odhlásit?

Televizní a rozhlasový poplatek musí platit v podstatě každý z nás. Jde o peníze, které mají podpořit jeden z pilířů demokracie: nezávislá veřejnoprávní média.

Jak už název napoví, mají hájit zájem veřejně právní. Jestli tomu tak je, či nikoliv, je na posouzení každého. Každopádně je logické, že na provoz takovýchto medií (konkrétně České televize a Českého rozhlasu) jsou potřeba peníze.

Poplatky musí v principu platit každý, kdo odebírá elektřinu, protože se nabízí možnost, že doma máte televizi a rádio. V opačném případě to můžete nahlásit a nechat se od poplatku osvobodit.

Pokud doma pro sledování veřejnoprávních medií používáte počítač, pak poplatek taktéž nejste povinni platit, ale opět platí, že je třeba to hlásit.

Jak se odhlásit?

Web České telvize se konkrétně vyjadřujet takto:

Kdo má nárok na osvobození od poplatku?

Osvobození od poplatku je řešeno v zákoně č. 348/2005 Sb. v platném znění. Fyzické osoby mohou být osvobozeny ze zdravotních nebo ze sociálních důvodů. Osvobození ze zdravotních důvodů se týká osob s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osob s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící. Osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v domácnosti s jinou osobou splňující podmínky osvobození ze zdravotních důvodů. Osvobození ze zdravotních důvodů se nevztahuje na domácnosti, kde je alespoň jeden člen domácnosti, který jinak splňuje podmínky pro poplatníka dle §3, odst.2 zákona a na kterého se osvobození ze zdravotních důvodů nevztahuje. Osvobození ze sociálních důvodů může uplatnit fyzická osoba v případě, že:

  • jde o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
  • žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Aktuální výši životního minima naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Poplatník přihlášený přes SIPO je povinen místně příslušné provozovně pošty písemně doložit okolnosti prokazující osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek. V případě, že okolnosti odůvodňující osvobození zaniknou, má poplatník povinnost oznámit poště tuto skutečnost do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Přímý poplatník podobně komunikuje přímo s ČT. Poplatník, který uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit za televizní přijímač poplatek, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných televizních poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč.

Vše o poplatku, včetně on-line způsobů, jak se přihlásit či odhlásit, najdete na webu ČT: https://tvp.ceskatelevize.cz