Vážení klienti,

rádi bychom vás ujistili, že společnost KAPITOL a naši poradci vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře.

Zároveň se snažíme předcházet možnému šíření koronaviru, proto doporučujeme nejprve kontaktovat Vašeho poradce telefonicky nebo e-mailem. V případě, že kontakt na svého poradce KAPITOLu neznáte, zavolejte nám na klientskou linku +420 910 880 088 v pracovních dnech mezi 08:00 a 16:00. Rádi se vám budeme věnovat.

Díky rozsáhlým investicím do interních systémů patříme k digitální špičce napříč poradenskými společnostmi a řadu vašich požadavků a přání z oblasti pojištění, investic nebo úvěrů dokážeme zprostředkovat online bez nutnosti osobní návštěvy. U některých smluv se dá využít online sjednání a podpis přes SMS, u dalších tzv. akceptace smlouvy platbou. Detailní informace vám rádi sdělí naši poradci.

V nezbytných případech je samozřejmě možné i osobní setkání s poradcem nebo na přepážce našich kanceláří. Přijali jsme opatření na zvýšení hygienických standardů a děláme vše pro to, abychom co nejdéle zajistili 100% provoz všech pracovišť.

Proto vám doporučujeme při návštěvě našich poboček používat ochrannou roušku (případně šátek, šálu, respirátor) pro minimalizaci šíření infekce.

PS: Máme pro vás několik doplňujících informací, jak se k epidemii koronaviru staví pojišťovny, a co lze uplatnit z životního pojištění.

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a přejeme vám pevné zdraví.

Váš KAPITOL


Oznamování porušení či hrozící porušení právních předpisů - whistleblowing

Zásady whistleblowingu

Cílem Kapitolu je při výkonu své činnosti zajistit transparentní a etické prostředí, a proto má zájem na odhalování jakéhokoliv protiprávního či neetického jednání spočívajícího v porušování právních jakož i vnitřních předpisů ze strany jeho zaměstnanců, poradců či Kapitolu samotného.

Z tohoto důvodu zřizuje Kapitol nezávislý komunikační kanál, umožňující oznamovateli ohlásit Kapitolu porušení právních předpisů či to, že k takovému porušení může dojít, a zaručující mu bezpečnost a řádné přezkoumání podaného oznámení, aniž by se oznamovatel musel obávat postihu za své oznámení.

Oznamovatelem může být kdokoliv. Kapitol je povinen chránit a respektovat jak práva oznamovatelů, kteří oznamují podezření v dobré víře, tak i práva osob, proti nimž oznámení směřuje.

Zakazují se jakákoliv odplatná opatření, diskriminace či sankce proti oznamovateli, který využil systému whistleblowingu v dobré víře, a to i v případě, že se oznámení ukáže neodůvodněným.

Oznámení

Oznámení je možné učinit i anonymně. V případě, že oznamovatel uvede své kontaktní údaje, bude takovému oznamovateli po celou dobu zajištěno utajení jeho totožnosti, pokud nedá výslovný souhlas s jeho odtajněním.

Oznámení by se mělo dotýkat jednání Kapitolu, tedy mělo by směřovat k činnosti Kapitolu či k činnosti osob, jež jednají jménem a na účet Kapitolu (orgány Kapitolu, zaměstnanci, osoby provádějící pro Kapitol zprostředkovatelskou činnost).

Oznámení by mělo obsahovat:

  • identifikaci osoby, které se podezření týká
  • vylíčení podstatných skutečností, kterých se oznámení týká
  • případně dokumenty či jejich označení, které se k oznámení vztahují

V případě, že oznámení neobsahuje dostatek informací, aby ho bylo možno prošetřit, vyzve Kapitol oznamovatele (je-li jeho totožnost známa) písemně na uvedenou adresu nebo e-mailovou adresu, aby své oznámení doplnil. Tímto způsobem však bude postupováno pouze v případě, že nebude ohroženo utajení totožnosti oznamovatele či nedojde k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.

Kapitol nepřijímá tímto kanálem oznámení mající charakter stížnosti či reklamace. Postup podání stížnosti či reklamace je uveden v Reklamačním řádu Kapitolu na webových stránkách Kapitolu.

Kapitol tímto kanálem nepřijímá anonymní oznámení týkající se osobního života jeho zaměstnanců a zprostředkovatelů či jakékoliv anonymní oznámení nemající souvislost s činností Kapitolu.

Taková oznámení jsou automaticky vymazána.

Oznámení je třeba podat prostřednictvím komunikačního kanálu, který zajišťuje jak ochranu oznamovatele, tak osoby, proti níž podezření směřuje.

Komunikační kanál

Písemně na adresu:

Whistleblowing
KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
Rašínova 692/4
602 00 Brno

Elektronicky na adresu: whistleblowing@kapitol.cz

Prošetření oznámení

Kapitol je povinen oznámení přijmout a náležitě, objektivně a důvěrně je prošetřit.

Kapitol je povinen přijetí oznámení oznamovateli potvrdit, a to na jím udanou adresu, písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace. Lhůta pro prošetření oznámení není stanovena.

O vyřízení oznámení je oznamovatel informován písemně na jím uvedenou adresu či emailovou adresu. V případě, že je oznámení posouzeno jako odůvodněné, je oznamovateli navíc sděleno, jaká opatření byla v dané věci přijata.

V případě podezření ze spáchání přestupku, správního deliktu či trestného činu, je Kapitol povinen postoupit oznámení příslušným správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení. V tomto případě Kapitol podává podnět ke státním orgánům vlastní jménem, identitu oznamovatele sdělí pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel projeví předem písemný souhlas.
 

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.