Obecně o pojišťovnictví

15. listopad 2015

Pojišťovnictví je specializovaná oblast finančnictví. Zabývá se zajišťováním lidských hodnot. Pojištění pomáhá po finanční stránce zabezpečovat veškeré hodnoty, které jsou ohrožovány různými riziky.

Obecně

Nejedná se pouze o majetkovou stránku, ale i o stránku životní. Stejně jako může být poškozena věc, může být poškozeno zdraví, které Vám sice zpět pojištění nevrátí, ale pomůže Vám postarat se o zabezpečení Vás i Vaší rodiny na dobu nezbytně nutnou pro rekonvalescenci. Co se majetku týče, není nic jednoduššího, než spolehnout se na pojištění, které si pro své potřeby jistě ze široké nabídky produktů vyberete. Lze pojistit majetek proti krádeži, zničení, poškození apod. K pojišťovnictví lze říci, že je to specifický obor, který řeší minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka.

Historie

První případy pojišťovnictví pochází již ze starého Egypta. Šlo o krytí nákladů na pohřeb v případě úmrtí vlastního člena – dohody kameníků při stavbě pyramid. Kolem roku 400 před naším letopočtem vznikla první varianta sociálního pojištění, kdy při zmrzačení ve válce dostávali vojáci odškodné. Nejdříve pojištění nebylo prováděno na bázi komerční, ale pro uzavřenou skupinu osob (dopravci, obchodníci, řemeslníci), tzv. „vzájemnostní pojištění“. Vznikaly různé pojišťovací skupiny, které shromažďovaly finance, a ty následně kryly z části následky vzniklých nahodilých událostí jednotlivých členů skupin. Měly nastaveny stanovy, podle kterých „pojistné“ vyplácely. Tehdejším problémem bylo určit osobu, pojistníka a pojištěného. Pojišťovnictví zaznamenalo vývoj postupně, a to při rozvoji ostatních oborů, jako např. matematika, statistika, medicína.

Členění pojištění

V dnešní době je již pojištění věcí známou. Některé pojištění je zákonem uloženo jako povinné.

Zákonem povinná pojištění:

 • Zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění
  – toto pojištění je zpracováváno specializovanými pojišťovnami – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
 • Zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění
  – zajištění jistot lidí
  – správcem tohoto pojištění je státem spravovaná SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  – z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti
 • Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
  – zabezpečení proti škodám způsobených jinými osobami při provozu motorových vozidel
  – od roku 2000 poskytují toto pojištění vybrané největší pojišťovny, které mají licenci
 • Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců
  – od roku 1993 jsou toto pojištění povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance
  – Česká pojišťovna nebo Kooperativa

Pro ty, kterým stačí v případě pojistné události plnění na nejnižší sociální hranici, jsou tato pojištění vhodná. Pro klienty, kteří mají zájem o vyšší plnění, jsou tu komerční pojišťovny, které nabízejí velké množství produktů.

Pojistné služby

Životní pojištění
Jedná se o pojištění pro fyzické osoby a jejich rodiny. Lze pojistit proti rizikům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí, úmrtí.

Životní pojištění se rozděluje:
– rizikové (poskytuje vysokou pojistnou ochranu za nižší pojistné, ale v případě, že nedojde k pojistné události – zaniká toto pojištění bez náhrady)
– rezervotvorné
– pojistná částka plus podíly na zisku jsou vyplaceny při pojistné události nebo na konci sjednané pojistné doby

Neživotní pojištění:
Jedná se o pojištění nemovitostí a movitostí.

Druhy komerčního pojištění:

1.) Pojištění osob
– Životní pojištění
– Investiční důchodové pojištění
– Úrazové pojištění
– Důchodové pojištění
– Pojištění dětí a mládeže
– Pojištění ušlého výdělku

2.) Penzijní připojištění
Specifické pojištění, které při splnění podmínek daných zákonem o penzijním připojištění zahrnuje výhody státního příspěvku a daňové úlevy, jak pro účastníka penzijního připojištění, tak i pro jeho zaměstnavatele, pokud mu na toto připojištění přispívá určitou měsíční částkou. Správcem tohoto připojištění jsou penzijní fondy.

3.) Komplexní autopojištění
– Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
– Havarijní pojištění základní a doplňkové (skel vozidla, zavazadel, apod.)
– Úrazové pojištění osob ve vozidle

4.) Pojištění majetku občanů
– Pojištění domácnosti
– Pojištění nemovitosti – pojištění odpovědnosti za škodu, rekreačních plavidel

5.) Cestovní pojištění a asistenční služby

6.) Pojištění podnikatelů a průmyslu
– toto pojištění zahrnuje například – pojištění elektroniky, strojů, stavební a montážní, letadel, pojištění autodopravce, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Ne všechny pojišťovny se zabývají celým spektrem služeb.

Životní pojištění a penzijní připojištění

Tato pojištění jsou dobrovolná.

A) Životní pojištění
Daňové výhody se týkají:
– pojištění pro případ dožití
– pojištění pro případ smrti nebo dožití
– důchodové pojištění

Jsou podmíněny tím, že výplata pojistného nastane nejdříve po 60-ti kalendářních měsících trvání pojištění a současně nejdříve v kalendářním roce dožití věku 60 let.

B) Penzijní připojištění
Daňové výhody zde platí u všech smluv o penzijním připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření.

Daňové výhody

Daňové výhody občanů

Životní pojištění
– každý občan, který si sám hradí pojistné, může toto pojistné zaplacené na dané zdaňovací období odečíst od základu daně, a to maximálně částkou 12.000,- Kč ročně.

Penzijní připojištění
– každý občan má možnost snížit svůj základ daně o jím zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a to o částku převyšující 6.000,- Kč ročně, maximálně však 12.000,- Kč za zdaňovací období.

Daňové výhody zaměstnanců

Životní pojištění
– pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění je osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob do výše 12.000,- Kč ročně.

Penzijní připojištění
– zaměstnanci nezdaňují příspěvky, které za ně zaplatí jeho zaměstnavatel a to až do výše 5% jeho hrubé mzdy.

Zaměstnanec je zároveň občan, proto může uplatnit obě daňové výhody u životního pojištění a obě daňové výhody u penzijního připojištění (odečet pojistného jím samotným a osvobození pojistného zaplaceného jeho zaměstnavatelem).

Daňové výhody zaměstnavatelů

Životní pojištění
– pojistné, které zaměstnavatel zaplatí na pojištění zaměstnance za zdaňovací období nebo jeho část, je nákladem snižujícím základ daně z příjmu zaměstnavatele a to maximálně do výše 24.000,- Kč za toto zdaňovací období. Tato částka může být v libovolném poměru rozdělena mezi životní pojištění a penzijní připojištění.

Penzijní připojištění
– pro zaměstnavatele byl dříve příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako daňový náklad až do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. fakticky do 3% hrubé mzdy za zdaňovací období. Toto již neplatí.

autor: kapitol.cz

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2022 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena