Revize a kontroly v bytě a domě

12. března 2019

Mnohé jsou nepovinné a můžete je vlastně vynechat, aniž by vám to způsobilo vrásky ve tváři. Do prvního průšvihu. Problémy mohou nastat s plněním pojišťovny, v extrémních případech ale může dojít až na “obecné ohrožení”. Toto téma je skutečně extrémně obsáhlá a dost komplikovaná záležitost. Pro sofistikované zdroje jsme si zašli na web revizekontroly.cz. Pokud […]

Mnohé jsou nepovinné a můžete je vlastně vynechat, aniž by vám to způsobilo vrásky ve tváři. Do prvního průšvihu. Problémy mohou nastat s plněním pojišťovny, v extrémních případech ale může dojít až na “obecné ohrožení”.

Toto téma je skutečně extrémně obsáhlá a dost komplikovaná záležitost. Pro sofistikované zdroje jsme si zašli na web revizekontroly.cz. Pokud se vás některá z níže uvedených kategorií týká, vřele doporučujeme tento velmi užitečný web navšívit.

“Povinnosti“ nájemníků a majitelů bytů

Zdaleka nejkomplikovanější, co se revizí týče, mají “život” právnické a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost – tedy majitelé bytových domů. Ovšem zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen: „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.” Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.”

Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru elektrické energie nebo plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem. Chrání tím především sebe před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.

Přehled doporučených revizí a kontrol technických zařízení instalovaných v bytech

KATEGORIEZAŘÍZENÍCO JE PŘEDMĚTEM?KDO PROVÁDÍ?PŘEDPISLHŮTA
elektrická zařízeníelektroinstalacepravidelná revizerevizní technikČSN 33 15001x za 5let
plynová zařízeníspotřební rozvod plynu, spotřebičekontrolaoprávněná osoba85/1978 Sb.1x za rok
pravidelná revizerevizní technik85/1978 Sb.1x za 3roky

“Povinnosti“ majitelů rodinných domů

Stejně jako nájemníci a majitelé bytů i majitelé rodinných domů podléhají povinnosti „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.”, stejně jako „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.”

Oproti nájemníkům a majitelům bytů jsou majité rodinných domů přímo povinnováni provádět kontroly a revize týkající se požární bezpečnosti.

Přehled povinných a doporučených revizí a kontrol technických zařízení instalovaných v rodinných domech

KATEGORIEZAŘÍZENÍCO JE PŘEDMĚTEM?KDO PROVÁDÍ?PŘEDPISLHŮTA
požární bezpečnostspalinové cesty kotlůkontrolaoprávněná osoba34/2016 Sb1 x za rok
požární bezpečnostspalinové cesty kotlůrevizerevizní technik34/2016 Sb1 x za rok
požární bezpečnostspal. cesty kotlů (tuhá paliva)kontrolaopravněná osoba201/2012 Sb1 x za 2 roky
požární bezpečnostkomínčištění, kontrola revizeoprávněná os. + revizní technik (revize)34/2016 Sb1 x ročně
elektrická zařízeníelektroinstalacepravidelná revizerevizní technikČSN 33 15001x za 5let
plynová zařízeníspotřební rozvod plynu, spotřebičekontrolaoprávněná osoba85/1978 Sb.1x za rok
pravidelná revizerevizní technik85/1978 Sb.1x za 3roky

Povinnosti majitelů bytových domů

Kategorie absolutně nejkomplikovanější jsou majitelé bytových domů. Tedy fyzických a právnických osob podnikajících.

Přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech

KATEGORIEZAŘÍZENÍCO JE PŘEDMĚTEM?KDO PROVÁDÍ?PŘEDPISLHŮTA
elektrická zařízeníelektroinstalacepravidelná revizerevizní technikČSN 33 15001x za 5let1
hromosvodvizuální kontrolarevizní technikČSN EN 62305-31x za 2roky2
pravidelná revizerevizní technikČSN EN 62305-31x za 4roky3
požární bezpečnosthasicí přístrojekontrola provozuschopnostizpůsobilá osoba246/2001 Sb.1x za rok
periodická zkouškazpůsobilá osoba246/2001 Sb.1x za 5let4
hydrantykontrola provozuschopnostizpůsobilá osobaČSN 73 08731x za rok
elektronická požární signalizacezkoušky činnosti ústřednyoprávněná osoba246/2001 Sb.1x za měsíc
zkoušky činnostioprávněná osoba246/2001 Sb.1x za 6měsíců
kontrola provozuschopnostizpůsobilá osoba246/2001 Sb.1x za rok
stabilní hasicí zařízeníkontrola provozuschopnostizpůsobilá osoba246/2001 Sb.1x za rok
větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větráníkontrola provozuschopnostizpůsobilá osoba246/2001 Sb.1x za rok   
nouzové osvětleníkontrola provozuschopnostizpůsobilá osoba246/2001 Sb.1x za rok   
objekty bez zvýšeného požárního nebezpečípreventivní prohlídkazpůsobilá osoba246/2001 Sb.1x za rok
zdvíhací zařízenívýtahyprovozní prohlídkadozorce výtahuČSN 27 40021x za 14dní
odborná prohlídkazpůsobilá osobaČSN 27 40021x za 3měsíce
odborná zkouškainspekční technikČSN 27 40021x za 3roky
inspekční prohlídkainspekční orgánČSN 27 40021x za 6let
plynová zařízenídomovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel)kontrolaoprávněná osoba85/1978 Sb.1x za rok
provozní revizerevizní technik85/1978 Sb.1x za 3roky
plynová kotelna5kontrolaoprávněná osobaČSN 07 07031x za rok
provozní revizerevizní technikČSN 07 07031x za 3roky
nízkotlaké kotelny6odborná prohlídkarevizní technik91/1993 Sb.1x za rok
spalinové cesty (komíny)kontrolazpůsobilá osoba91/2010 Sb.1x za rok
čištěnízpůsobilá osoba91/2010 Sb.1x za rok
tlaková zařízenítlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV…)provozní revizerevizní technikČSN 69 00121x za rok
vnitřní revizerevizní technikČSN 69 00121x za 5let
zkouška těsnostirevizní technikČSN 69 0012po vnitřní revizi


Poznámky k údajům uvedeným v tabulce:

1. lhůta platí pro většinu bytových domů, konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů “normální” (obytné budovy),
2. vizuální kontrola se provádí u hromosovdů realizovaných po 1.2.2009,
3. lhůta platí pro hormosvody realizované po 1.2.2009 s hladinou třídy ochrany III. a IV. Pro hromosvody provedené před 1.2.2009 se revize provádí 1x za 5let dle ČSN 33 1500 u ostatních objektů,
4. pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3 roky,
5. plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW,
6. nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW.  

Potřebujete poradit s bydlením?

Tým specialistů Vám bude k dispozici celou dobu od vyhledání vaší vysněné nemovitosti, přes výhodné nastavení financování až po finální vyřízování všech formalit.

Bydlení

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2024 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena